1. כללי

1.1 אתר האינטרנט petid.co.il (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת פט.איי.די בע״מ (ישראל) בע”מ ח.פ 515560282 מרחוב בני ברית 12 ד 9, הוד השרון (להלן: “החברה” ו/או “petid”).

1.3 במסגרת האתר נמכרים גם “מוצרים באספקה נפרדת” (כהגדרתם בסעיף 4 להלן). על מוצרים באספקה נפרדת יחולו הוראות סעיף 4 לתקנון זה, בנוסף ליתר הוראות התקנון שיחולו בשינויים המחויבים, הכל כפי שיפורט בתקנון זה.

1.4 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

1.5 כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

1.6 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.7 התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

1.8 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

1.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.11 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.12 לבירורים נוספים ניתן לשלוח הודעה לשירות הלקוחות בווטסאפ: 050-5929209 בשעות הפעילות (אין מענה טלפוני במספר זה), בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-10:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]

לתשומת לבכם: השירות יינתן רק בהודעות בווטסאפ 050-5929209 (אין מענה טלפוני במספר זה).

 2. השימוש באתר

2.1 השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).

2.2 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

2.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

 3. הזמנה באתר

3.1 כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בסניפי ״מוכרים חיצוניים/ אספקה נפרדת״ או במידע המוצג בפרסומים שונים של petid. למען הסר ספק יובהר ויודגש כי הלקוח לא יהיה רשאי לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי petid. בכל עניין בקשר לאתר זה יש לפנות במישרין לחברה בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 1.11 לעיל.

חלק מהמבצעים באתר מיועדים ללקוחות מועדון petid-vip בלבד.

3.2 האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.

3.3 petid שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אפשרויות אופן אספקת המוצרים, כך שייתכן ויהיו מוצרים אשר אופן אספקתם מוגבל ל”איסוף אקספרס” ו/או “איסוף ליום העסקים הבא” ו/או “שילוח ליום העסקים הבא”.

3.4 petid שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר. נכון למועד פרסום תקנון זה, מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות ממגוון המוצרים היא כדלקמן:

3.4.1 מוצרי תג זהות- עד 2 יחידות מוצר בכל הזמנה.

3.4.2 יתר המוצרים באתר- עד 4 יחידות מוצר בכל הזמנה.

להסרת ספק מובהר כי המגבלה הנ”ל תקפה גם לגבי מוצר/ים שנמכר/ים באתר במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת באתר.
האמור בסעיף 3.4 להלן לא יחול על מוצרים באספקה נפרדת. ככל שמוכר של מוצרים באספקה נפרדת יבקש להגביל את כמות יחידות המוצר בהזמנה, הוא יציין זאת בדף המידע של המוצר.

בנוסף, petid שומרת את זכותה להגביל, שלא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיבחנו על-ידי petid), כאלה שבוצעו במסגרת סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי. כמו כן, petid שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות ורכישות שלגביהן התקבלה התראה מחברת האשראי של אמצעי התשלום בו שולמו בגין שימוש.

לעניין זה, ומבלי לגרוע משיקול דעתה של petid, מובהר כי מספר של הזמנות באתר אשר בוצעו על ידי אותו לקוח ו/או אל אותה כתובת משלוח (לקבלת המוצרים) בתדירות גבוהה ו/או חוזרת באופן שיטתי ו/או בסמיכות זמנים (קרי באותו היום או בימים עוקבים או סמוכים, או בימים קבועים בכל שבוע ושבוע), במסגרתם הוזמנו כמויות מוצרים אשר (א) חורגת משמעותית (במצטבר) מעבר לכמות המוצרים המותרת, או (ב) הינה המקסימאלית (בכל רכישה), על פי מדיניות הגבלת כמות היחידות כאמור, תחשבנה סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.

עוד מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של petid לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו את הוראותיו.

Petid שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

מובהר כי במקרים מסוימים ולצורך השלמת ההזמנה, רשאית petid ו/או מוכרים חיצוניים (כהגדרתם בסעיף 4 להלן) לפנות טלפונית או באמצעות הודעת ווטסאפ, sms או שיחה(ממספר חסום) ללקוח אשר ביצע הזמנה מהאתר וזאת לצורך השלמת פרטים נוספים הנדרשים להשלמת ההזמנה.

3.5 עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מידע” המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, מועד ודרך אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: “דף המידע”). הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.
לגבי מוצרים באספקה נפרדת, דף המידע יכלול את פרטי המוכר, תנאי האספקה של המוצר, מדיניות משלוחים וההחזרות של המוצר וכיוצ”ב.

3.6 במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.

3.7 טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.

3.8 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות תשלום ביט. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ודיינרס. התשלום באתר בגין רכישת מוצרים באספקה נפרדת (בין אם הרכישה כוללת רק מוצרים באספקה נפרדת ובין את הרכישה כוללת גם מוצרים באספקה נפרדת וגם מוצרי petid) יעשה באמצעות כרטיסי האשראי להלן: אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה בלבד. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד.

3.9 בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.10 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.11 היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

 4. מוצרים באספקה נפרדת

4.1. במסגרת האתר נמכרים מוצרים המסומנים כ”אספקה נפרדת” (לעיל ולהלן – “מוצרים באספקה נפרדת”). אלו מוצרים הנמכרים ומסופקים ישירות על ידי מוכרים חיצוניים (להלן: “מוכר/ים”), ובהתאמה חלות על המוכר כל החובות החלות על מוכר במסגרת עסקת המכר.

4.2. סיווג המוצר כמוצר באספקה נפרדת מופיע בדף המידע של המוצר באתר. בדף המידע יצוינו שמו ופרטיו של המוכר, מדיניות המשלוחים וההחזרות של המוכר וכיוצ”ב. שם המוכר ופרטיו יופיעו גם בחשבונית הרכישה (ראה סעיף 4.3 להלן). לאחר הרכישה ניתן למצוא את פרטי המוכר, גם בעמוד “היסטוריית ההזמנות” באתר.

4.3. התשלום בגין מוצרים באספקה נפרדת מבוצע ישירות ל petid של אותו מוצר, ובהתאמה, החשבונית ללקוח מונפקת על ידי petid ללקוח. בדף פירוט העסקאות שבוצעו בכרטיס האשראי של הלקוח, ב”שורת העסקה” של רכישת מוצר באספקה נפרדת יופיע שם העסק של petid ולא של המוכר החיצוני.

4.4. המידע שיופיע באתר לגבי מוצר באספקה נפרדת, לרבות צילומי המוצר, מוזנים לאתר על ידי המוכר, והמוכר הינו האחראי הבלעדי למידע ולתכנים לגבי המוצר אותו הוא מוכר באמצעות האתר. הצילומים נועדו להמחשה בלבד. 

4.5. על מוצרים באספקה נפרדת חלות עלויות משלוח, תנאי וזמני אספקה שונים מאלו החלים לגבי המוצרים הנמכרים על ידי petid באתר- והם מפורטים בדף המידע של המוצר הרלוונטי, בדף הצ’ק אאוט ובחשבונית הרכישה. במקרה של איחור באספקה ו/או כל ענין אחר הנוגע לאספקת מוצר באספקה נפרדת, יש לפנות ישירות למוכר, באמצעות פרטי הקשר של המוצר כמפורט בדף המידע.

4.6. אחריות על מוצרים באספקה נפרדת ניתנת על ידי המוכר של המוצר. בכל מקרה של פניה (לרבות בהקשר של ביטול עסקה) ו/או תלונה ו/או טענה ו/או פגם ו/או תקלה שהתגלו בקשר ו/או עם מוצר באספקה נפרדת  – יש לפנות ישירות למוכר.

 5. הסכמה לקבלת פרסומת

ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

 6. מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר

6.1 באתר עשויים להופיע קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

6.2 החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה וויטרינרית. החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה או בתכשיר כלשהם, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם וכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של בעל החיים. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ בויטרינר מוסמך בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.

6.3 באתר יפורסם מידע על מוצרים שנמכרים אצל ווטרינר : תוספי תזונה, מוצרים פרה-רפואיים, תכשירים, תכשירים ללא מרשם, ציוד רפואי, מוצרים הומאופטיים ועוד. את המידע – לרבות צילומי המוצרים – מקבלת החברה מהיבואנים והספקים, והוא מתפרסם על אחריותם בלבד. הצילומים נועדו להמחשה בלבד. החברה שבה ומדגישה כי לפני השימוש מומלץ להתייעץ עם וויטרינר ולעיין בעלון לצרכן.

 7. אספקת והובלת מוצרים

הוראות סעיף 7 להלן לא יחולו על מוצרים באספקה נפרדת.

7.1 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף ליום העסקים הבא בעת ביצוע ההזמנה מאחד סניפי המוכר החיצוני בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.

7.2 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של אספקה באמצעות שילוח ליום העסקים הבא, והחברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. מובהר בזאת כי אספקה באמצעות שילוח ליום העסקים הבא תהא כרוכה בתשלום דמי משלוח מינימליים, עבור כל הזמנה לכתובת אחת, בסך 29.90 ₪, שיתווסף לסכום ההזמנה בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה כמפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה.

7.3 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של “איסוף אקספרס” של המוצרים תוך 3 שעות באחד מסניפי המוכר החיצוני ברחבי הארץ ללא עלות, בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה.

7.4 מובהר כי איסוף הזמנות שהוזמנו לאיסוף ליום העסקים הבא ו/או איסוף אקספרס מותנה בהצגת אמצעי התשלום בו בוצע תשלום ההזמנה. ללא הצגת אמצעי התשלום במעמד האיסוף ההזמנה לא תימסר ללקוח.

7.5 החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל.

7.6 זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה.

 7.7 פ petid לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של petid לאספקת המוצר.

7.8 לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם- הזמנתו תסופק לסניף המוכר החיצוני הקרוב לביתו והודעת SMS תשלח עם המידע על הסניף בו נמצאת ההזמנה. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור בסעיף 7.2 לעיל.

7.9 אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד. ניתן לוודא האם אפשר לבצע הזמנה לכתובת מסוימת באתר במדיניות המשלוחים והאספקה. יובהר כי על אף האמור החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7.12 בעת אספקת המוצר ו/או בעת אספקת התכשירים כאמור בסעיף 7 להלן, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית petid ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 8. ביטול הזמנה

8.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

הוראות סעיפים 8.2-8.12 לא יחולו במקרה של ביטול הזמנה של מוצר באספקה נפרדת. לגבי מוצר באספקה נפרדת תחול מדיניות הביטולים של המוכר המפורטת בדף המידע של המוצר.

8.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 30 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.

8.3 על אף האמור לעיל, ביטול הזמנה של מוצרי חשמל תתאפשר בתוך 14 יום בלבד מיום קבלת המוצר על-ידי הלקוח בהתאם למפורט כאמור.

8.4 זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:

8.4.1 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.

8.4.2 טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון שעבר תאריך תפוגתם ועוד).

8.5 ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח:

8.5.1 כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס “הזמנה התקבלה” בעמוד “היסטוריית ההזמנות, יופיע לצד שורת ההזמנה כפתור (אייקון) לביטול הזמנה, לחיצה על הכפתור תבטל את ההזמנה באופן מיידי.

8.5.2 כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס “הזמנה בטיפול”, ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה:

8.5.2.1 שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר/ביטול הזמנה על ידי בחירת “ביטול הזמנה” ומילוי פרטים.

8.5.2.2 פנייה לשירות הלקוחות כאמור בסעיף 1.11.

8.5.2.3 שליחת מייל לכתובת [email protected]

8.5.2.4. שליחת הודעת ווטסאפ למספר 050-5929209

8.6 ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:

8.6.1 היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 8.5.2 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לאחד מסניפי רשת המוכר החיצוני ברחבי הארץ או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה (ככל שהמוצר סופק ללקוח באמצעות משלוח); (ג). עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ”ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.

8.6.2 היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:

(א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 8.5.2 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לאחד מסניפי רשת המוכר החיצוני ברחבי הארץ או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבונו. (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ”ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.

8.7 במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר ל petid ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.

8.8 היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח הודעת ווטסאפ או דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, petid רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד petid במקרה כאמור.

8.9 היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לחברה באחת הדרכים המפורטות בסעיף 8.5.2 בהקדם, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה (באם הפנייה נעשית באמצעות שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר/ביטול הזמנה- יש לבחור “הזמנה שהגיעה”). ללקוח תינתן הזכות לבחור באם: (א) הוא מעוניין בהשבת כספו עבור המוצר/ים שלא סופק/ו (זיכוי כאמור יעשה בהתאם להוראות סעיף 8.6.1 – ללא דרישת השבת המוצר/ים ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם); או (ב) שהוא מעוניין לאסוף את המוצר/ים החסר/ים או מוצר חליפי בכל אחת מחנויות רשת המוכר החיצוני. לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד petid במקרה כאמור.8.8

8.10 מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.

8.11 מוצרים מקטגוריית LAST CHANCE לא ניתן להחליף כנגד מוצר אחר. במקרה של החזרת מוצר מקטגוריית LAST CHANCE יינתן זיכוי כספי בלבד, וזאת בהתאם למחיר ששילם הלקוח בעת הזמנת / רכישת המוצר וכנגד חשבונית קנייה.

 8.12 פ petid רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

 9. סודיות ופרטיות

9.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

9.2 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של petid (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

9.3 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. Petid תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. Petid תערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

9.4  petid לא תעביר לצדדים שלישיים (למעט מוכרים של מוצרים באספקה נפרדת, וספקי שילוח של המוכרים הנ”ל), שאינם חברות קשורות של petid או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

9.4.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

9.4.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה ל petid למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

9.4.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין petid (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

9.4.4 בכל מקרה בו לדעת petid מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

9.5 פ petid תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

9.6 לחץ כאן לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של החברה בנוגע לשימוש והזמנה באתר.

 10. אחריות

10.1 האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של petid למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

10.2 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. Petid לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

10.3  petid  לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

 11. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של petid בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל petid להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מסופר-פארם או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי petid.

 12. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל